Автомобилите загадуваат повеќе отколку што мислиме

Моторот е срцето на секој автомобил, каде што енергијата од хемиската реакција на нафтено согорување се претвора во механичка енергија, која го придвижува автомобилот. Како што ни е веќе познато, автомобилите се многу штетни за средината поради јаглеродниот моноксид, азотните оксиди, јаглероводородите, како и другите отровни соединенија кои се содржат во издувните гасови.

За да се заштити средината, секој модерен автомобил е опремен со автомобилски катализатор, кој ги претвора издувните гасови во нетоксична вода, азот и јаглероден диоксид. Принципот на работа на овој катализатор се заснова на каталитичка реакција, која се одвива на површината на благородни метали, имено паладиум, платина и родиум.

car

Од една страна, овој катализатор е особено важен за да се заштити средината од загадување, но од друга страна има опасен недостаток кој во иднина може да создаде уште повеќе проблеми.

Од катализаторот, преку протокот на гас може да протечат и честички на металите, што би довело до загадување на атмосферата, почвата и површинските води. Така, секој модерен автомобил со ваков катализатор може да ослободува тешки токсични метали при возењето – факт кој во моментов се потценува.

Новото истражување е спроведено од страна на средношколецот Глеб Рукович, под надзор на докторантот Валентин Анаников при Институтот Зелински во Москва и покажува дека контактот со вода го олеснува соединувањето на солите на паладиум и платина во различни групи – хемиски видови кои содржат повеќе од еден атом на метал. Ова е важно откритие бидејќи токсичноста на групите може значително да ја надмине токсичноста на едноставните соли. Затоа, опасноста од загадување на средината со тешки метали треба да стане една од најважните теми во денешницата.

Поддржете ја нашата работа: