Политики за општото здравје на лицата со попреченост

Лицата со значителен хендикеп –  законски  дефинирани како функционални ограничувања на движењето, видот, слухот или за решавање на проблемите – сочинуваат околу 12% од населението на САД. Намалувањето на инциденцата на дополнителни болести кај оваа популација може да доведе до подобрување на квалитетот на живот, како и значително намалување на трошоците за здравствена заштита.

Голем број на здравствени проблеми на луѓето со посебни потреби, вклучувајќи и дијабетес, срцеви заболувања и дебелина, во голема мера можат да се спречат и не се директно поврзани со инвалидноста.

Не постои очигледна причина, врз основа на дијагностицирана состојба, дека луѓето со посебни потреби треба да имаат повисоки стапки на овие болести. Секогаш може да има некои разлики во здравјето поради инвалидитетот на една личност, но луѓето можат да имаат пречки во развојот и исто така, да бидат здрави.

Расата и етничката припадност се  дефинирани како здравствен диспаритет од државните и федералните влади. Инвалидноста не значи послабо здравје, иако лицата со инвалидност имаат, во просек, посиромашно здравје отколку остатокот од населението. Возрасните лица со посебни потреби се со 2,5 пати поголеми шанси да одложат здравствена заштита поради трошоците, а од друга страна тие имаат повисоки стапки на хронични болест отколку општата популација.

Признавањето на инвалидноста како диспаритетна здравствена група е начин на посветување на внимание на група која јасно има неисполнети потреби.

Таквата законска регулатива би можела да придонесе за:

-Подобрен пристап до здравствената заштита и социјалните услуги за лицата со хендикеп;
-Поголем податоци за лицата со посебни потреби и помагање во креирањето на политиките;
-Дополнителни обуки за здравствените работници, зајакнување на работна сила и подобрување на грижата за лицата со хендикеп;
-Подобрени јавни здравствени програми дизајнирани за инклузија на лицата со посебни потреби;
-Подготвеност за итни ситуации; лицата со посебни потреби можат да бидат особено ранливи во итни случаи или катастрофални ситуации.
-Создавање на програми, на пример за слабеење или откажување од цигари, фактори кои дополнително го влошуваат здравјето.

Поддржете ја нашата работа: