ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ МОЛЊИ: Што е електрично празнење и какво влијание има врз здравјето на луѓето?

Кога се случуваат електрични празнења, а кога електронски молњи?

Од гледна точка на хелиоцентричниот пристап, Земјата како планета нема никаков полнеж, односно нејзиниот полнеж е со нула потенцијал. Нултиот потенцијал на Земјата бара сосема поинакво разгледување на условите кога станува збор за електрични празнења во атмосферата.

Тоа е единствениот потенцијал кој овозможува појава на позитивни и негативни електрични празнења /позитивни и негативни молњи/. Знаеме дека во атмосферата има електронски и протонски слоеви. Но, кога се разгледуваат електричните празнења, потребно е да се воведе уште еден електронски слој, кој ќе го наречеме привремен, а кој се појавува како резултат на ударот на честичките на сончевиот ветер, при бури, во пониските слоеви на атмосферата.

Електричните празнења на тој начин можат да се појават помеѓу слоеви на различни полнежи.Електричните празнења помеѓу привремениот електронски слој и површината на Земјата се електронски молњи и тие се негативно поларизирани. При високи протонски енергии, не е невообичаено електричните празнења да се појават помеѓу протонскиот слој и површината на Земјата, а потоа молњите се позитивно поларизирани. Ова се случува кога привремениот електронски слој не е компактен.

Фактор на ризик за човековото здравје

Електромагнетното загадување на животната средина при бурни метеоролошки услови, јонизацијата на воздухот станува фактор на ризик за здравјето на луѓето кои се во непосредна близина на громобрани. За да се заштити здравјето на луѓето, неопходно е да се изврши заштита од јонизирачко зрачење на секој громобран, со поставување на железна мрежа-мрежа околу заштитениот објект.

Поддржете ја нашата работа: