Што е Авогадров број?

Иако водата е пијалок што го консумирате секој ден, веројатно ретко се прашувате колку молекули H2O има во една чаша. Сепак, хемичарите добро знаат дека 18 грама содржи 6,0221515 ∙ 1023 молекули и од таму можат да пресметаат колку има во една чаша (од приближно 2 dl).

Бројот 6,0221515 ∙ 1023, кој им овозможува да „бројат“ толку мали честички, е бројот на Авогадро (NA). Позната е и како Авогадроова константа и се користи за опишување на атоми, молекули, јони и електрони и го претставува бројот на честички во еден мол од која било супстанција.

Го добил името по италијанскиот научник Амадео Авогадро, за кој долго време се сметало дека дошол до заклучок дека волуменот на идеалниот гас е пропорционален на бројот на атоми или молекули. Сепак, тој никогаш не се обидел да ја пресмета оваа изјава. Ова го направил францускиот физичар Џозеф Лошмит во 1865 година, користејќи ја кинетичката теорија на гасовите (теорија која задоволително опишува многу својства на разредениот гас).

Бројот на Авогадро првично беше дефиниран како број на атоми во 12 грама од јаглеродниот изотоп С-12 и немаше своја физичка единица, додека молот беше дефиниран како број на атоми, молекули или некои други честички на Авогадро. Дури кога единицата мол, го доби своето место во Меѓународниот систем на единици (SI), бројот на Авогадро ја промени својата дефиниција. Нумеричката вредност останала иста, но сега добила и единица и со тоа станала физичка константа.

Поддржете ја нашата работа: